วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์และห้องพัฒนาสื่อการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นของโรงเรียนกาวิละอนุกูล โดยนายสมชาย จันทนา
ผู้โรงเรียนกาวิละอนุกูล ร่วมเยี่ยมชมด้วย

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป