วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้แก่ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ได้ทบทวนความรู้เรื่อง “การฝึกและแก้ไขการพูดด้วยโปรแกรม Speech Viewer III และ Thai Speech Assessment” ให้กับคณะครูที่รับผิดชอบงานฝึกและแก้ไขการพูดของโรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรและโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูเข้าร่วมจำนวน 15 คน เนื่องจากมีครูใหม่เข้ามาฟังด้วย นางสาวอลิสา จึงเริ่มต้นทบทวนตั้งแต่การแนะนำโปรแกรม Speech Viewer III และ Thai Speech Assessment การติดตั้งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน ความต้องการพื้นฐานของแต่ละโปรแกรม การนำไปปรับใช้กับนักเรียนแต่ละคน การตั้งค่าต่างๆ และการเก็บข้อมูล เพื่อนำผลการสอบสอบที่ได้มาวิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียน ซึ่งครูให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป