วันที่ 11 เม.ย. 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนิน    โครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ กำลังดำเนินการจัดครูผู้สอน ปรับปรุงห้องเรียนหน้าวอร์ดกุมาร
เวชกรรมจากการเข้านิเทศงานทำให้ศูนย์การเรียนฯ เข้าใจการดำเนินงานในโครงการฯ ยิ่งขึ้น และพิจารณาจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่อไป

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป