วันที่ 1-3 ธันวาคม 2562 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3 มิติ สำหรับนักเรียนพิการโดยใช้หลักการออกแบบเชิงความคิด (Design Thinking) " ให้กับคณะครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการจากโรงเรียนภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ปทุมธานี

facebook  | คลิก

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป