ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพต่างประเทศ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารของ Thai-IDC (Thai Industrial Design Center) ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และ ผู้บริหารศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และการสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับเรือนจำและทัณฑ์สถาน เพื่อช่วยสนับสนุนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ ด้าน e-commerce


facebook  | คลิก

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป