(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร
ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ... คลิ๊กดูรายละอียด

 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) การผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Production) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มีความปลอดภัย รวมทั้งการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption) (ลด Food loss, Food waste) ประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิจัย คือ

  (1) โปรแกรมมันสำปะหลัง
  (2) โปรแกรมเมล็ดพันธุ์
  (3) โปรแกรมการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  (4) โปรแกรมการผลิตสัตว์และสุขภาพสัตว์
  (5) โปรแกรมนวัตกรรมอาหาร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) 

หรือ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ห้อง 801 (CPMO) ชั้น 8 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) 

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป