คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์

มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณด้านสุขภาพของภาครัฐ และเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิจัย คือ

  (1) โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
  (2) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน
  (3) โปรแกรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO)

หรือ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ห้อง 801 (CPMO) ชั้น 8 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2)

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป