หลักการ / ความสำคัญ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เกิดจากการกำหนดร่วมกันของนานาประเทศ ในนามองค์การสหประชาชาติ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่แสดงเจตจำนงในการรายงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สวทช. ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการรวบรวมจัดทำข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อให้สอดคล้องกับ SDGs 4 เป้าหมาย ได้แก่
เป้าหมายที่ 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

สวทช. มีความพร้อมด้านบุคลากรวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ อยู่ในกลุ่มนำของเอเซีย และมีเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งครอบคลุมทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ปัจจุบัน สวทช. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นสถาบันที่ใช้ วทน. สนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเป็น One Stop Service ให้บริการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ด้าน วทน. ในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการค้า รวมทั้งรับรองการแสดงข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม-ความยั่งยืน ให้ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลและรายงานตัวชี้วัด SDGs ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงค่าตัวชี้วัด SDGs ของไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นการสร้างเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวเพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทย

เป้าหมาย

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดทำข้อมูลและรายงานตัวชี้วัด SDG เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงค่าตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย และการประเมินความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การจัดทำข้อมูลฐานของประเทศไทย และแนวทางการปรับปรุงตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะภาคการเกษตร อาหาร การท่องเที่ยว และการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ 2 การจัดทำข้อมูลฐานตามตัวชี้วัดความยั่งยืน (Sustainable Indicators : SI) ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ของพืชเกษตรและอาหารของประเทศ และแนวทางการปรับปรุงสู่ความยั่งยืน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6456 (คุณเสาวลักษณ์) 02 117 6472 (คุณพรนลัท)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ผลงานเด่น

1. การสนับสนุนงานวิจัยด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การประเมินความยั่งยืนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

3.  โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด

4.  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

5.  วัสดุพรุนหรือไบโอฟิลเตอร์เพื่อการบำบัดน้ำทางชีวภาพ

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป