หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมมีความก้าวหน้า และราคาถูกลงอย่างมาก ทำให้เริ่มมีการนำข้อมูลพันธุกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยบ้างแล้ว เรียกแนวทางนี้ว่าการแพทย์แม่นยำ หรือ Precision Medicine ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการรักษา โดยแนวทางดังกล่าวจะนำมาสู่การวินิจฉัย/พยากรณ์โรคที่รวดเร็วและแม่นยำ เพิ่มโอกาสการหายจากโรค รวมถึงทำให้เกิดการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียงในการรักษาได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการป้องกันโรค ซึ่งจะนำมาสู่การลดโอกาสการเป็นโรคในประชากรได้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลในระยะยาวโดยรวมของประเทศลดลงได้ อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถนำข้อมูลพันธุกรรมเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ยังมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมหาศาล มีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย และยังมีองค์ความรู้ที่ยังไม่ชัดเจนอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เป็นข้อมูลที่มีความจำเพาะสำหรับมนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลที่ตีพิมพ์แล้วในต่างประเทศมาประยุกต์กับคนไทยได้ทันที จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อยืนยันการประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์แม่นยำในประเทศไทย นำไปสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Genomic Thailand ในลักษณะ Consortium มีแผนยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวิจัย 2) ด้านการบริการ 3) ด้านชีวสารสนเทศ (รวม National Data Bank) 4) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร 5) ด้านการจัดการกฎหมายและจริยธรรม (ELSI) 6) ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ โดย สวทช. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและชีวสารสนเทศ 

ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงผลักดันให้เกิดการนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ไปใช้ตามแนวทางการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการศึกษาตต่อยอด ตลอดจนพัฒนาให้เกิดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรภายในประเทศ

เป้าหมาย

การใช้ข้อมูลระดับพันธุกรรมร่วมกับข้อมูลทางคลินิกเพื่อสร้างเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้สำหรับการวินิจฉัย พยากรณ์โรคในระยะแรก การป้องกันดูแลสุขภาพ รวมถึงการรักษาแบบแม่นยำสำหรับโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรม (Genomic Data Bank Management) และชีวสารสนเทศ

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับวินิจฉัย พยากรณ์โรคระยะแรก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาหรือการรักษาแบบแม่นยำ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การป้องกันสุขภาพ หรือลดโอกาสการเป็นโรคเรื้อรัง

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 644 8150 ต่อ 81825 (คุณปฐมพร) 81916 (คุณศศิธร)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานเด่น

1.  เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันอาการแพ้ยาที่รุนแรง

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป