หลักการ / ความสำคัญ

 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจประเทศไทย และมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าการบริโภคในประเทศ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 อันดับของโลก จึงถือได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ปัญหาด้านพลังงานและมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ยานยนต์ในการคมนาคมขนส่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ โดยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP-21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้แถลงจุดยืนในการประกาศลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเดิมเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้มีชิ้นส่วนเดิมลดลง และมีชิ้นส่วนใหม่ทดแทน เช่น มอเตอร์ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ ระบบปรับอากาศไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญเหล่านี้จากต่างประเทศ ประเทศไทยจำเป็นต้องวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และคงฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไว้ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

เป้าหมาย

เทคโนโลยีการออกแบบมอเตอร์และระบบควบคุม แบตเตอรี่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างน้ำหนักเบา และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 5 แผนงาน

แผนงานที่ 1    การออกแบบและประกอบยานพาหนะไฟฟ้า (System Integration, Design & Sourcing)

แผนงานที่ 2    การพัฒนาเทคโนโลยีออกแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า (EVs Electronic Parts)

แผนงานที่ 3    การพัฒนาร่างมาตรฐานชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้า (Standardization)

แผนงานที่ 4    การพัฒนาแนวทางการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในพื้นที่นำร่อง (Pilot Area)

แผนงานที่ 5    การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02 117 6428 (คุณสรวิศ) 02 117 6440 (คุณบงกชพร)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.

ผลงานเด่น

1.  รถมินิบัสอลูมิเนียม 7 เมตร

2.  กระบวนการในการพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์

3.  ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป Body Brake Booster No.1

4.  ต้นแบบแชสซีที่มีลักษณะโค้งงอ

5.  การพัฒนารถลีมูซีนจากรถกระบะดัดแปลง

6.  รถอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร

7.  รถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป