Table of Contents

1. ที่มา

2. เอกสารเผยแพร่

3. ผลงานเด่น

4. การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal)

5. โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน

 

 

1. ที่มา :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในกิจการไฟฟ้า และสนับสนุนให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ


2.
เอกสารเผยแพร่

  1. การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย alt Download [2.41 MB]
  2. การประเมินความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาคผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย alt Download [7.58 MB]
  3. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาพรวมของศักยภาพพลังงานลมจากแผนที่ลมที่สำคัญของประเทศไทย alt Download [4.95 MB]

3. ผลงานเด่น

1. กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะ

2. ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ

 

4. การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal)

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้พิจารณาขอบเขตงานวิจัยทั้งหมด 3 แผนงาน รวมถึง “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562***   

5. โครงการวิจัยที่ได้มีการสนับสนุน

เป้าหมาย 1 : Advanced Electric Vehicle (7 โครงการ)
สถานะโครงการ : เสร็จสิ้น

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ (สังกัด)
1 ต้นแบบระบบควบคุมหลักสำหรับรถไฟฟ้า ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))
2 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากรถยนต์ใช้แล้ว ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ (สวทช.)
3 ต้นแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟฟ้า ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล (สวทช.)
4 ต้นแบบระบบจัดการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ (สวทช.)
5 การออกแบบพัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบระบายความร้อนและต้นแบบระบบเบรกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้แล้ว ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (สวทช.)
6 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ผศ.ดร.อนันต์ขัย อยู่แก้ว (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
7 มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รศ.ดร.พิชิต ลำยอง (มหาวิทยาลัยลาดกระบัง)

 

เป้าหมาย 2 : การบูรณาการแผนงานวิจัยของ กฟผ. และ สวทช. (65 โครงการ) คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานะโครงการ : เสร็จสิ้น (41 โครงการ)
ระหว่างปิดโครงการ (4 โครงการ)
ระหว่างประเมิน/ปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ (1 โครงการ)
ระหว่างดำเนินการ (19 โครงการ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณธนภัทร เอี่ยมตาล
โทรศัพท์ 02-117-6498 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณลัดดา สิทธิโสภาค
โทรศัพท์ 02-117-6498 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณธรรมนัญญา ศักดิ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-117-6454 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป