หลักการ / ความสำคัญ

สวทช. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมมือกันดำเนินงาน “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในกิจการไฟฟ้า และสนับสนุนให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทย รวมถึงศึกษานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและลดการสูญเสียด้าน Demand Side

แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียด้าน Supply Side (โรงไฟฟ้า สายส่ง ระบบจำหน่าย)

แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืนและต้นทุนต่ำเหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6464 (คุณจันทนา) 02 117 6457 (คุณลัดดา) 02 117 6463 (คุณธนภัทร)
     02 117 6454 (คุณธรรมนัญญา) 02 117 6459 (กิติ์สิริรัตน์)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เอกสารเผยแพร่

  1. การศึกษาสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
  2. การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย 
  3. การประเมินความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาคผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
  4. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาพรวมของศักยภาพพลังงานลมจากแผนที่ลมที่สำคัญของประเทศไทย

ผลงานเด่น

1. กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะ

2. ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ


การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal)

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า ให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้ขอบเขตงานวิจัย 3 กรอบ คือ

  1. พลังงานหมุนเวียน
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และ
  3. การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียดเพิ่มเติม | แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563***

โครงการวิจัยที่ได้มีการสนับสนุน

เป้าหมาย 1 : Advanced Electric Vehicle (7 โครงการ)
สถานะโครงการ : เสร็จสิ้น

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ (สังกัด)
1 ต้นแบบระบบควบคุมหลักสำหรับรถไฟฟ้า ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.))
2 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากรถยนต์ใช้แล้ว ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ (สวทช.)
3 ต้นแบบระบบอิเล็คทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟฟ้า ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล (สวทช.)
4 ต้นแบบระบบจัดการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ (สวทช.)
5 การออกแบบพัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบระบายความร้อนและต้นแบบระบบเบรกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้แล้ว ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ (สวทช.)
6 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ผศ.ดร.อนันต์ขัย อยู่แก้ว (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
7 มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รศ.ดร.พิชิต ลำยอง (มหาวิทยาลัยลาดกระบัง)

 

เป้าหมาย 2 : การบูรณาการแผนงานวิจัยของ กฟผ. และ สวทช. (65 โครงการ) คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
สถานะโครงการ : เสร็จสิ้น (41 โครงการ)
ระหว่างปิดโครงการ (4 โครงการ)
ระหว่างประเมิน/ปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ (1 โครงการ)
ระหว่างดำเนินการ (19 โครงการ)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป