ที่มา :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง “โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิต กักเก็บ และส่งกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในกิจการไฟฟ้า และสนับสนุนให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • หนังสือการศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    alt Download [2.41 MB]

ผลงานเด่น

1. กระจกเปลี่ยนสีอัจฉริยะ

2. ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ

 

โครงการวิจัยที่ได้มีการสนับสนุน

 

เป้าหมายลำดับที่ 1: โครงการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถยนต์ใช้แล้ว
การดำเนินงานตามเป้าหมายลำดับที่ 1 : Advanced Electric Vehicle

ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
1 ต้นแบบระบบควบคุมหลักสำหรับรถไฟฟ้า ดร.จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
2 ต้นแบบระบบจัดการแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
3 ต้นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับรถไฟฟ้า ดร.พงศ์พิชญ์ วิภาสุรมณฑล
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
4 ออกแบบ พัฒนาและทดสอบต้นแบบระบบระบายความร้อนและต้นแบบระบบเบรกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคลจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้แล้ว ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
5 การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจากรถยนต์ใช้แล้ว ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
6 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
สังกัด ม.นเรศวร
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
7 มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รศ.พิชิต ลำยอง
สังกัด ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ระหว่างการศึกษาวิจัย  

 

เป้าหมายลำดับที่ 2 : ขอบเขตการวิจัย เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท / เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน/ การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน และความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน

เทคโนโลยีการผลิตและใช้พลังงานที่สะอาด ยั่งยืน และต้นทุนต่ำ เหมาะสมกับท้องถิ่นชนบท
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
1 การออกเเบบเเละพัฒนากังหันเเบบหมุนวนในเเนวนอนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (2555 - 2556) รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการ  
2 การพัฒนาชุดกังหันน้ำขนาดเล็กมากนวัตกรรมทั่วถึงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบท (2556 – 2558) นายอุสาห์ บุญบำรุง
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
3 การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองพยากรณ์ลมเชิงเลขความละเอียดสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานลมสำหรับประเทศไทย (2557-2559) ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
สังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
- กรอบอาคารและระบบอุปกรณ์ภายใน
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
4 ซิลิกาแอโรเจลจากขี้เถ้าแกลบ: ฉนวนกันความร้อนเพื่อการประหยัดพลังงาน (2555 - 2557) ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการ  
5 การพัฒนาวัสดุแซนวิชชนิดเซลลูลาร์โฟมผสมกาบปาล์มสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคารด้วยผนังฉนวนกันความร้อน (2555 - 2557) ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
6 ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประหยัดพลังงาน (2555 - 2557) นายเอกวิทย์ หายักวงษ์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโครงการ  
7 การผลิตกระเบื้องเซรามิกบุผนังชนิดเคลือบสะท้อนแสงสูงสำหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร (2555 - 2557) ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
8 การพัฒนาต้นแบบการจัดการพลังงานในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในอาคาร (2555 - 2556) นายพินิจ เขื่อนสุวงค์
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
9 การพัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบตรวจวัดและจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยโดยใช้เครือข่ายไร้สายและโปรแกรมแบบฝังตัว (2556 - 2557) นายบุญธง วสุริย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
10 การเตรียมกระจกเปลี่ยนสีของฟิล์มบางนิกเกิลออกไซด์ด้วยเทคนิคการพ่นละอองสารเคมี (2556 - 2558) ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
11 การศึกษาศักยภาพของการใช้แสงธรรมชาติในอาคารโดยอาศัยระบบท่อนำแสง (2557 - 2558) ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างการศึกษาวิจัย  
12 การพัฒนากระจกเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสำหรับประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคาร (2557 - 2558) ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
13 การพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีค่าการนำความร้อนต่ำเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง (2557 - 2558) ผศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
14 การพัฒนาสารเคลือบโฟโตโครมิกบนกระจกสำหรับใช้กรองแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (2557 – 2559) ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง
สังกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
- อุตสาหกรรมเฉพาะด้านที่มี Intensity สูง/อุปกรณ์และระบบอุปกรณ์พื้นฐานในอุตสาหกรรม
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
15 อินเวอร์เตอร์พีดับบลิวเอ็มแบบห้าระดับชนิดไดโอดแคลมป์ที่มีการบาลานซ์แรงดันดีซีลิ้งค์สำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ (2555 - 2556) ดร.ณัชพงศ์ หัตถิ
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
16 เทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้าสูงเป็นกรรมวิธีการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำตาล (2555 - 2557) Dr. Mohammad Naghi Eshiaghi
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
17 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเตาหลอมไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำ (2555 - 2557) ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
18 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาหลอมแก้วแบบไม่ต่อเนื่องโดยการปรับปรุงสูตรแก้ว (2555 - 2557) ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
สังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
19 การพัฒนาเม็ดวัสดุทนไฟรูพรุนเพื่อเพิ่มความเป็นฉนวนความร้อนในเตาเผาเซรามิก (2556 - 2557) นายศักดิพล เทียนเสม
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
20 การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยใช้ระบบควบคุม air washer แบบอัตโนมัติ (2556 - 2557) ดร.วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์
สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
21 การพัฒนาต้นแบบการประหยัดพลังงานโดยการนำความเย็นจากน้ำทิ้งจากเครื่องผลิตน้ำแข็งหลอดกลับมาใช้ (2556 - 2557) ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
22 การเพิ่มสมรรถนะของระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารชนิดปั๊มความร้อนโดยใช้ท่อความร้อนและอนุภาคนาโน (2556 - 2558) ผศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
23 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีพลังงานคลื่นไมโครเวฟเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอบแห้งของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย (2556 - 2558) ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
- อุปกรณ์อื่นๆ
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
24 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับควบคุมหม้อหุงข้าวแบบประหยัดพลังงาน (2555 - 2556) นายเจริญมิตร วรเดช
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
25 อุปกรณ์เก็บพลังงานจากสัญญาณวิทยุ (2555 - 2557) ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
26 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟส (2555 - 2557) ดร.ภานุมาศ แสนพวง
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
27 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสูญเปล่าของลิฟท์ด้วยวีธีการรีเจนเนอร์เรทีพ (2555 - 2556) ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
28 รีเจนเนอเรทีฟอินเวอร์เตอร์ลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบลิฟต์ 30% (2557 - 2559) ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เยรบุตร
สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียด้าน Supply side
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
29 การพัฒนาระบบเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟตรงเข้ากับกริด 1 เฟส ที่มีโหลดไม่เชิงเส้น (2557 - 2558) รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ
สังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
30 การประเมินสมรรถนะของสายตัวนำ HTLS เพื่อเพิ่มพิกัดโครงข่ายส่งของประเทศไทย (2557 - 2559) ผศ.ดร.สมบูรณ์ นุชประยูร
สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
การวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
31 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาพรวมของศักยภาพพลังงานลมจากแผนที่ลมที่สำคัญของประเทศไทย (2555 - 2557) ดร. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
32 การประเมินความมั่นคงทางด้านพลังงานในภาคผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2555 - 2556) รศ.ดร.จำนง สรพิพัฒน์
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์ เปิดดู
33 การศึกษาการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทย (2555 - 2556) ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์ เปิดดู
34 กำลังผลิตติดตั้งสูงสุดที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (2556 - 2558) ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
35 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ของไทย (2556 - 2557) ดร.กัลยา อุดมวิทิต
สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในประเทศไทย ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระหว่างการศึกษาวิจัย  
โครงการอื่นๆ
ลำดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย/สังกัด สถานภาพโครงการ ดาวน์โหลด
37 การพัฒนาศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม (2555 - 2556) นายเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ปิดโครงการโดยสมบูรณ์  
38 การเลือกปรับตัวแปรกระบวนการเพื่อการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมในกระบวนการผลิตด้วยวิธีควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบหลายตัวแปร (2557 - 2558) ดร.บัณฑิต บุญขาว
สังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม
ระหว่างการศึกษาวิจัย  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณ ธนภัทร เอี่ยมตาล
โทรศัพท์ 02-117-6498 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณ ลัดดา สิทธิโสภาค
โทรศัพท์ 02-117-6498 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป