หลักการ / ความสำคัญ

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งโดยก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าชานเมือง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกหลายสาย รวมถึงโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศอีกหลายแห่ง ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายต่างๆ ของประเทศดำเนินการโดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเข้าไปมีบทบาทน้อยมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และก่อสร้างที่มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบรถไฟในแต่ละส่วนได้ แต่ยังขาดผู้ผลิตกลุ่ม “System Integrator” ที่จะทำหน้าที่ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นตัวรถไฟและอุปกรณ์ประกอบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะด้าน ผ่านกระบวนการศึกษาและวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์และการทดสอบยืนยันระบบก่อนการเปิดใช้งาน รวมทั้ง ต้องพิจารณาทั้งด้านนโยบาย การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน และการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยได้เข้าไปมีส่วนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เพื่อการยกระดับรายได้ของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

เป้าหมาย

การเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบ พัฒนา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถด้านการทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ

แผนงานที่ 2 การสร้างความสามารถในการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนระบบรางและเทคโนโลยีการประกอบรถภายในประเทศ

แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุน องค์ความรู้ บุคลากร และความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความสามารถของประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6435 (คุณสุวภัทร)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงานเด่น

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการขนส่งระบบราง

2. การเชื่อมซ่อมตู้โดยสารรถไฟอะลูมิเนียม

3. การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

4. การพัฒนาระบบการจำลองการขับรถไฟและสร้างบทเรียนทดสอบการขับด้วยหัวรถจักร

5. ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป