คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ

มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ การเกิดภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพที่มีมูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 โปรแกรมวิจัย คือ

  (1) โปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
  (2) โปรแกรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในอุตสาหกรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) 

หรือ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ห้อง 801 (CPMO) ชั้น 8 ตึก B อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2)

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป