หลักการ / ความสำคัญ

สัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความสำคัญของมนุษย์ เป็นสินค้าส่งออกทำรายได้ให้ประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ มีองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกรมีทักษะพร้อมที่จะปรับตัว มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคเดียวกัน มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เข้มแข็ง ภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมที่จะปรับตัวตามมาตรฐานสากล มีเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้และควบคุมกำกับดูแล รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดภายในประเทศและการยกระดับมาตรฐานสินค้า โดยอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำยังพบปัญหาการขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพและลักษณะตรงตามที่ต้องการ การทำประมงเกินขนาด ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ชายฝั่ง แหล่งหรือพื้นที่ทำการประมงลดลง ปัจจัยการผลิตขาดแคลนและมีราคาสูง โรคระบาด

เป้าหมาย

การสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พึ่งพาทรัพยากรและวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจำแนกสัตว์น้ำเศรษฐกิจเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สัตว์น้ำส่งออก ปริมาณผลผลิตสูง มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิต: กุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด้า) และปลานิล
กลุ่มที่ 2 สัตว์น้ำที่เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ และพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ: ปลากะพงขาว
กลุ่มที่ 3 สัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 4 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ

แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ

แผนงานที่ 3 การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์น้ำ

แผนงานที่ 4 การวิจัยและพัฒนาด้านโรคระบาด การป้องกันและการจัดการโรคระบาดในสัตว์น้ำ

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6462 (คุณอังศุธร) 02 117 6461 (คุณพิมพ์ชนก)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป