หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบัน สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งมาพร้อมกับปัญหาของโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคของสภาวะความเสื่อมของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน รวมถึงปัญหาจากโรครุนแรงอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้เป็นโรคที่รุนแรงและต้องรักษาเป็นระยะเวลายาวนานโดยใช้ยาอย่างต่อเนื่อง สำหรับยาที่ให้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน คือ ยาชีววัตถุที่ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงเนื่องจากเป็นยาที่มีสิทธิบัตรยา ทำให้ผู้ป่วยยากไร้เข้าถึงยาเหล่านี้ได้ยาก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังต้องให้ความสำคัญในการพัฒนายาที่ใช้ในสัตว์เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศที่มีมูลค่าสูงหลายแสนล้านบาท โดยมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น วัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ ส่งผลกระทบต่อการผลิตและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนการผลิตสูงและมีอำนาจในการต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบและคู่ค้าลดลง ดังนั้น การวิจัยวัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรค เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ทั้งของมนุษย์ และสัตว์ จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตชีววัตถุของประเทศ

เป้าหมาย

1) การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์ สำหรับรักษาโรคที่พบมากในภูมิภาคอาเซียน เช่น โรคมะเร็งชนิดต่างๆ โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน เป็นต้น
2) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนใหม่ สำหรับการใช้ในคน และใช้ในสัตว์เศรษฐกิจ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคในมนุษย์และสัตว์

แผนงานที่ 2 การวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีวเภสัชภัณฑ์ และชีวภัณฑ์ สำหรับรักษาโรค

แผนงานที่ 3 การศึกษา Cell & Gene Therapy สำหรับรักษาโรค

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6462 (คุณอังศุธร) 02 117 6461 (คุณพิมพ์ชนก)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป