หลักการ / ความสำคัญ

ความมั่นคงของประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าหมายสำคัญในเรื่องของการสร้างความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็น S-Curve ตัวที่ 11 โดยการส่งเสริมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use) ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในกิจการพลเรือนและทางทหาร ช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์จากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของไทยในด้านการบำรุงรักษายุทธโธปกรณ์ให้ใช้งานได้นานขึ้นอีกด้วย

เป้าหมาย

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use) เพื่อการรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม ความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน และภัยพิบัติ

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 3 แผนงาน

แผนงานที่ 1    การรับมือภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน (สนับสนุนด้านพลังงาน)

แผนงานที่ 2    การรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม (สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม)

แผนงานที่ 3    การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติภายในประเทศ (สนับสนุนด้านอุตสาหกรรม)

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6442 (คุณธนัฏฐา)    
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป