1. แนวปฏิบัติการพิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวทช. [ดาวน์โหลด]
 2. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช.
  1) EC01 แบบเสนอโครงการวิจัย [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  2) EC02 หนังสือชี้แจงผู้จะเข้าเป็นผู้เข้าร่วมวิจัย [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  3) EC03 หนังสือแสดงเจตนายินยอมการเข้าร่วมการวิจัย [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  4) EC04 แบบฟอร์มการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment) [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  5) EC05 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  6) EC06 แบบรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Deviation) [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  7) EC07 แบบรายงานผลการดำเนินงานวิจัยประจำปี แจ้งปิดโครงการ หรือขอต่ออายุใบรับรอง [ดาวน์โหลด WORD | PDF]
  PDF]
 3. แบบตรวจสอบกิจกรรม/งานวิจัย เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ [ดาวน์โหลด]
 4. เอกสารประกอบเพิ่มเติม
  • วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ดาวน์โหลด]
  • แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ [ดาวน์โหลด]
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป