นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กำกับดูแลและบริหารงานเมืองนวัตกรรมอาหารและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry เน้น Marine Biotechnology) Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego พ.ศ. 2545 (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 (ทุนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, STDB)
 • ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ. 2532

ประวัติการทำงาน    

 • มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533 ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มกราคม-ธันวาคม 2536 นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จากัด
 • กันยายน 2543-มกราคม 2545 ผู้ช่วยวิจัย Scripps Institution of Oceanography University of California San Diego, USA.
 • มกราคม 2537-2549 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ธันวาคม 2547-2549 คณะทางานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทางเทคโนโลยี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
 • 1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อานวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน ผู้อานวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
 • สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มกราคม 2558-สิงหาคม 2559 คณะทางานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
 • พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ Chief Executive Office, Food Innopolis 
  Ministry of Science and Technology

สาขาที่มีความชานาญเป็นพิเศษ

 • เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล (Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
 • ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property and Intellectual Property Management)
 • การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

รางวัลที่เคยได้รับ

 • 2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20อันดับแรก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20อันดับแรก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products Conference,
 • February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
 • 2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ

 • Boonsri, S., Chantraproma, S., Fun, H., Karalai, C., Kanjana-Opas, A. and Anjum, S.,2005. 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3- [(4-methoxyphenyl)methylene]-4H-1-benzopyran-4-one. ActaCryst E61, 03930-03932.
 • Chantrapromma, S., Boonsri, S., Fun,H., Anjum, S. and Kanjana-Opas, A.,2006. 2,3-Dihydro-7,8-dihydroxy-3-[(4-methoxyphenyl)methylene]-4H-1-benzopyran-
  4-one.ActaCryst E62, 01254-01256.
 • Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Kanjana-Opas, A. and Chantrapromma, K, 2006. Antibacterial and cytotoxic xanthones from the roots of Cratoxylumformosum. Phytochemistry67, 723-727.
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H.,Kanjana-Opas, A., andLaphookieo, S., 2006. Bioactive PrenylatedXanthones and Anthraquinones fromCratoxylumformosum ssp. Pruniflorum. Tetrahedron62. (37) 8850-8859.
 • Kanjana-opas, A., Panphon, S., Fun, H., and Chantrapromma, S., 2006. 4-Methyl-3H-pyrrolo[2,3-c]quinolines. ActaCrystE62., 02728-02730.
 • Hosoya, S., Arunpairojana, V., Suwannachart, C., Kanjana-Opas, A., and Yokota, A., 2006. Aureispira marinagen.nov., sp.nov., a gliding, arachidonic acid containing bacteriaisolated from Thai Southern coastlines. International Systematic and Evolution Microbiology 200, 56: 2931-2935.
 • Cheenpracha, S., Yodsaoue, O., Karalai, C., Ponglimanont, C., Subhadhirasakul, S.,Tewtrakul, S., and Kanjana-Opas, A., 2006. Potential anti-allergic ent-kaurenediterpenes from the bark of Suregadamultiflor.Phytochemistry67, 2630-2634.
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-opas, A.,Chantrapromma, K., and Fun, H.K. 2007.Quinonoids from the barks of Cratoxylum
  formosum subsp. pruniflorum. Canandian Journal of Chemistry 85, 341-345.
 • Hosoya, S., Arunpairojana, V., Suwannachart, C., Kanjana-Opas, A., and Yokota, A., 2007.Aureispiramaritimasp.nov.,isolated from marine barnacle. International Systematicand Evolution Microbiology 57: 1948-1951.
 • Srisukchayakul, P., Suwanachart, C., Sangnoi, Y., Kanjana-Opas, A., Hosoya, S., Yokota, A.,and Arunpairojana, V., 2007.Rapidithrixthailandicagen.nov., sp.nov., a marine gliding bacteria isolated from Andaman sea, the southern coastline of Thailand. International Systematic and Evolution Microbiology 57: 2275-2279.
 • Laphookhieo, S., Promnart, P., Syer, J., Kanjana-Opas, A., Ponglimanont, C., and Karalai, C., 2007.Coumarins and xanthones from the seeds of Mammeasiamensis. Journal of the Brazilian Chemical Society 18(5): 1077-1080.
 • Yodsaoue, O., Cheenpracha, S.,Karalai, C.,Ponglimanont, C., Chantrapromma, S., Fun, H.K., Kanjana-Opas, A., 2008.Phanginin A-K, diterpenoids from the seeds of
  Caesalpiniasappan Linn.Phytochemistry (Elsevier) 69(5) 1242-1249.
 • Boonsri, S., Karalai, C., Ponglimanont, C., Chantrapromma, K and Kanjana-Opas, A. 2008. Cytotoxic and Antibacterial Sesquiterpenes from Thespesiapopulnea. Journal of Natural Product 71(7) 1173-1177.
 • Mahabusarakam, W., Rattanburi, S., Pongpaichit, S. and Kanjana-Opas, A. 2008. Antibacterial and cytotoxic xanthones from Cratoxylumcochinchinens. Phytochemistry Letters (1) 211-214.
 • Sangnoi, Y., Sakulkeo, O., Yuenyongsawad, S., Kanjana-Opas, A., Ingkaninan, K., Plubrukarn, A., Suwanborirux, K. 2008. Acetylcholinesterase-inhibiting activity of pyrrole derivatives from a novel marine gliding bacterium, Rapidithrixthailandica. Marine Drugs 6(4) 578-586.
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Fun, H.K., Kanjana-Opas, A., Chantrapromma, K., and Kato, S. 2009. Anti-Pseudomonas aeruginosaxanthones from the resin and green fruit of Cratoxylumcochinchinens. Tetrahedron, 65(15) 3003-3013.
 • Sangnoi, Y., Srisukchayakul, P., Arunpairojana, V., Kanjana-Opas, A., Diversity of marine gliding bacteria in Thailand and their cytotoxicity 2009. Electronic Journal of Biotechnology
 • Boonnak, N., Karalai, C., Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-Opas, A.,Chantrapromma, K., and Kato, S. Chromene and PrenylatedXanthones from the Roots of Cratoxylumformosumssp. Pruniflorum. 2010. Chem. Pharm. Bull. , 58(3) 386-389.
 • P Eiamsa-ard, A. Kanjana-Opas, EB Cahoon, 2013. Two novel Physcomitrella patens fatty acid elongases (ELOs): identification and functional characterization. Applied
  Microbiology.,97(8) 3485-3497.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป