ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ ๒๕๕๙ ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2559

การจัดทำดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยใช้วิธีการสำรวจฯ และได้จัดทำ Hand Out "ดัชนีการวิจัย : บันไดสู่การพัฒนา  ประเทศ 2559" ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคอุดมศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร และ ข้อมูลประมาณการของภาคเอกชน

  ดาวน์โหลดเอกสาร

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป