ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่ สวทช. ได้ Balance Scorecard (BSC) มาใช้เป็นเครื่องมือนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กร ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2552 สามารถดำเนินการเกิดผลงานสำคัญจำนวน 310 ผลงาน มีผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ทางวิชาการ 554 บทความ จดสิทธิบัตร 174 เรื่อง ภายใต้โครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 1,733 โครงการ ดังรายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดเอกสาร

{pdf=http://www.nstda.or.th/pub/2009/20091217-nstda-annual-report-2009.pdf|720|700}

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป