แผนการดำเนินงานและงบประมาณ สวทช. ปีงบประมาณ 2551

แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี 2551 ฉบับนี้เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคลากรภายใน สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้เป็นผลสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

แผนการดำเนินงานฯ สวทช. 2551

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป