กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือ Living Land ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับการเปิดตัวในการประชุม High Level ภายใต้การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๕๘ ณ กรุงฮังการา สาธารณรัฐตุรกี โดยรวบรวมความสำเร็จและประสบการณ์จากประเทศต่างๆ ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน การจัดการน้ำ และประเด็นการพัฒนาอื่นๆ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้จัดทำสรุปเนื้อหาของหนังสือดังกล่าว

 

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ขออนุญาตบริษัท Tudor Rose ซึ่งเป็นบริษัทจัดพิมพ์หนังสือจากประเทศอังกฤษ ในการนำ E-book ของหนังสือLiving Land เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของกรมฯ 

 

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [41.4 MB]

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป