มาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

โดย

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตุลาคม ๒๕๕๙

 

ปัจจุบัน ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ หรือนักวิจัย นักนวัตกร นักเทคโนโลยีที่ทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งมาตรการในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือขยายกิจการเดิมเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่สูงขึ้นพอสมควร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่เอื้อประโยชน์ให้มีการลงทุนทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น และส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป

 

เอกสารฉบับนี้ เป็นการรวบรวมมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนที่ทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมประกอบด้วย ๓ ส่วน  คือ

 

ส่วนที่หนึ่ง เป็นภาพรวมของมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกลไกต่างๆ ในแต่ละช่วงของการวิจัย

 

ส่วนที่สอง เป็นการรวบรวมมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะของการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้แก่ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี เงินให้เปล่าสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสงค์ดำเนินการวิจัยและพัฒนา การช่วยเหลือผู้ประกอบการเทคโนโลยี การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับต่อยอดรายการในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทยให้มีคุณภาพและสามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนทุนสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่

 

ส่วนที่สาม เป็นการรวบรวมมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการในระยะของการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยครอบคลุมการหาตลาด การขยายกิจการ และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและกระบวนการบริการ ได้แก่ มาตรการยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓ เท่า (มาตรการภาษี ๓๐๐%) สินเชื่อเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การนำผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างได้ และการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม การค้ำประกันเงินกู้ของกิจการที่ใช้เทคโนโลยี การบ่มเพาะและเสาะหาเทคโนโลยี การร่วมทุนในธุรกิจ และเงินอุดหนุนเพื่อกิจการนวัตกรรม

 

นอกจากการรวบรวมมาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมแล้ว เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมเอกสารประกอบ รายละเอียด และสถานที่ติดต่อ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

 

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

 

 

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [10.0 MB]

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป