การจัดกิจกรรมการรียนให้บรรดวัตถุประสงค์ตามแนวทางของหนังสือเล่มนี้ "ผู้สอนควรระลึกเสมอว่าป้าหมาย คือ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ และมีประสบการณ์ การออกแบบและสร้างสิ่งใหม่หรือแปลกจากเดิมและมีคุณค่ ซึ่งเรียกว่า "นวัตกรรม" รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจที่จะมีอาชีพวิศวกรและอาชีพนวัตกรในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การเรียนการสอนจึงควรนั้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใน "กระบวนการพัฒนานวัตกรรม" อย่างครบถ้วน ผ่านกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานจริง ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานระดับสูง เงินลงทุนมาก ใช้เวลานาน เกินศักยภาพของผู้เรียน จนเกิดปัญหาหรือความเครียดในระหว่างทำงาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิตความทรงจำด้านลบ"

ดาวน์โหลดหนังสือ 
 คลิกที่นี่เพื่อแสดงผลในรูปแบบ e-Book แบบ Flip

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป