“การพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”

กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสสารสองชนิดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถ้าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม การถ่ายเทความร้อนก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งก็เท่ากับเป็นการประหยัดพลังงานหรือเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนจะเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้จากการผลิต หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลัก หรืออาจจะไปเกี่ยวพันกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย (New Growth Engine)

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานด้านนอกท่อ (Tube Outside) กลุ่มงานด้านในท่อ (Tube Side หรือ In-Tube Side), กลุ่มงานด้านของไหลทำงานและวัสดุ (Working Fluids and Materials) และ กลุ่มศึกษาพัฒนาอุปกรณ์ทางอุณหภาพ (Thermal Equipment)โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือหลักการทางวิชาการสำหรับการออกแบบ และ ปรับปรุง กระบวนการการถ่ายเทความร้อนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดาวน์โหลดเอกสาร 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป