จากงานวิจัย สู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพของ สวทช. และเครือข่ายที่พร้อมต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์และ/ หรือกำลังเสาะหาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้งานเชิงพาณิชย์และ สาธารณประโยชน์ได้ จำนวน 46 ผลงาน และข้อมูล ความสามารถของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ สุขภาพการแพทย์ของสวทช.และเครือข่าย จำนวน 15 ห้อง ปฏิบัติการ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางสุขภาพ และการแพทย์ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตร ของ สวทช. ที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านสุขภาพ การแพทย์หรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันประเทศ ให้มีความเข้มแข็งทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการนำความรู้ด้านวิทยาศาตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป