ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยขึ้น เพื่อใช้เป็นบัญชีสินค้าหรือบริการนวัตกรรม ที่ให้หน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ ผ่านวิธีกรณีพิเศษ โดยเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมที่มาจากการวิจัย หรือพัฒนาภายในประเทศสามารถขอขึ้นทะเบียนในบัญชีดังกล่าวได้ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานตรวจสอบราคา และจัดทำบัญชีนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทยและรายการผลิตภัณฑ์และบริการที่ประกาศขึ้นทะเบียนบัญนวัตกรรมไทยแล้ว รวมทั้งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาและรอประกาศเพิ่มเติมในลำดับถัดไป (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560) คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะมีประโยชน์และสร้างความเข้าใจต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการนวัตกรรม และประชาชนทั่วไปที่สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [8.07 MB]

เว็บไซต์บัญชีนวัตกรรมไทย http://www.innovation.go.th/

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนวัตกรรมไทย :

งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1. คุณอภิรักษ์ วิเศษศรีพงษ์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71390
2. คุณวฑัญญู ตันธีระพงศ์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71391
3. คุณสุดารัตน์ พุกบุญมี โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71393
4. คุณอนิสา เพชรมาก โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71392
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป