โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มุ่งเป้าด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา Heat Transfer Characteristics ของหม้อไอน้ำประเภทต่าง ๆ เมื่อใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer coefficient) ที่ถูกต้อง หศึกษาความสัมพันธ์เพื่อทำนายอัตราการกัดกร่อน-สึกกร่อนจากก๊าซไอเสียบนผิวท่อและอุปกรณ์การถ่ายเทความร้อนต่าง ๆ ของหม้อไอน้ำ ณ อุณหภูมิต่าง ๆ และช่วยการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากคุณสมบัติของชีวมวล ได้แก่ ปริมาณวัตถุดิบไม่สม่ำเสมอตลอดปี ความชื้นสูง สารประกอบอัลคาไลน์สูง สิ่งปนเปื้อนในปริมาณมาก และมีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรต่ำ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง

***เปิดรับระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563***

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า ให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้ขอบเขตงานวิจัย 3 กรอบ คือ

  1. พลังงานหมุนเวียน
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และ
  3. การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียดเพิ่มเติม | แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563***

การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal)

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้พิจารณาขอบเขตงานวิจัยทั้งหมด 3 แผนงาน รวมถึง “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562***

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้พิจารณากรอบวิจัย เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561***

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้พิจารณากรอบวิจัย เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คลิกเพื่อรายอ่านละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560*** 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป