โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา  (Selection of Candidates for the Lindau Nobel Laureate Meetings)
 
    
 
       กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobel prize winners Meeting at Lake Constance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นปีไอน์สไตน์ได้จัดการประชุมขึ้นทั้งสามสาขาพร้อมกัน สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงอ่านวารสาร Deutschland พบว่ามีการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ดังกล่าวจึงทรงมีพระราชดำริว่าประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในการประชุมนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง มีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมาก ที่จะมานำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว
 
          ในการดำเนินงาน สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกาศแจ้งการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ หลังจากสำนักงานฯ ได้ทำการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมร่วมกับผู้แทนสมาชิกคณะ ผู้ก่อตั้งการประชุม จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในลำดับต่อไป
 
          โดยมีระยะเวลาของการประชุมราว 1 สัปดาห์ ระหว่างปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
 
          ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ประสานงานในการจัดทำบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการระหว่างสำนักงานฯ กับ The Council for the Lindau Laureate Meetings และ The Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance ในวันที่ 30 สิงหาคม 2550 และได้ตกลงให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ ครั้งที่ 1 (Memorandum of Understanding) ในช่วงเวลาของการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาฟิสิกส์ ปี 2551 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 โดยพระองค์ได้ทรงประทับเป็นองค์ประธานทั้งสองครั้ง
 
         
 
 
          ในปี 2553 มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระเกียรติให้ดำรงตำแหน่งวุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธิฯ ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพิธีเปิดการประชุม    ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553
 
          โดยในระหว่างปี 2551-2556 ได้มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวน 28 คน แบ่งเป็นสาขาฟิสิกส์ 3 คน (ปี 2551) เคมี 6 คน (ปี 2552) สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ 5 คน (ปี 2553) สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ 3 คน (ปี 2554) สาขาฟิสิกส์ 6 คน (ปี 2555) และสาขาเคมี 5 คน (ปี 2556)
 
 
กิจกรรมก่อนและหลังกลับจากร่วมกิจกรรม
 
          ก่อนเดินทางได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมวิชาการจำนวน 2 ครั้ง โดยเรียนเชิญคณะกรรมการร่วมให้ข้อเสนอแนะ จัดทำ Presentation ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุมเอง นอกจากนี้เฉพาะในปีที่มีสาขาฟิสิกส์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 
          กิจกรรมหลังจากการเข้าร่วมโครงการ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจะเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม เช่น นายจารุพงษ์ แสงบุญมี (ตัวแทนปี 56) ได้รับเชิญจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และวันที่ 29 สิงหาคม ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น
 
 
การดำเนินงานในปี 2557
 
          ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2557 ในสาขาแพทยศาสตร์และสรีรวิทยา โดยแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับปริญญาตรี กลุ่มระดับปริญญาโท-เอก และกลุ่มอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
 
          ในการดำเนินงานการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมัครในเบื้องต้นจากใบสมัคร และได้คัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดมากที่สุด เพื่อให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 22 คน โดยมีการจัดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือก จำนวน 5 คน แบ่งเป็น กลุ่มระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 4 คน และกลุ่มระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก จำนวน 1 คน ดังนี้
 
1. นายภควัต จงสถิตเกียรติ ระดับปริญญาโท (แพทยศาสตร์)
2. นางสาวธมลวรรณ สุรเกียรติชานุกูล ระดับปริญญาโท (แพทยศาสตร์)
3. นางสาวอติพร เทอดโยธิน ระดับปริญญาโท (แพทยศาสตร์)
4. นางสาวสุธีรา รัตนศิรินทรวุธ ระดับปริญญาเอก
5. นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์ ระดับปริญญาเอก
 
          โดยผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557
 
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมประชุมในงานที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล
 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 3 ให้กับ เคาน์เตส เบตทีนา เบอร์นาดอตต์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ว็อล์ฟกัง ชือเรอร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมผลักดันในการเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมโครงการการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากเริ่มต้น ปีละ 3 คน (ปี พ.ศ.2551) เป็นปีละ 6 คน ในปัจจุบัน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Bad Schachen ระหว่างการประชุมThe 63rd Meeting of Nobel Laureates ประจำปี 2556
 
          การลงนามในบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ระหว่างสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สภาเพื่อการประชุมลินเดาของผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Council for the Lindau Laureate Meetings) และมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance)
 
          ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้แทนองค์กรประเทศไทย (สวทช.) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) กับเคาน์เตส เบตทีนา เบอร์นาดอตต์ ประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และ ศาสตราจารย์ ดร. ว็อล์ฟกัง ชือเรอร์ ประธานมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Bad Schachen โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการลงนามในครั้งนี้
 
 
ผลการดำเนินงานในปี 2557
 
 
นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์
 
นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ์
ปัจจุบัน: กำลังศึกษาปริญญาเอกในโครงการผลิตอาจารย์แพทย์
และอาจารย์ทันตแพทย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจงานวิจัยทางด้าน: การพัฒนาแบบจำลองการเกิดอหิวาตกโรค
ในหนูถีบจักรเพื่อใช้ศึกษากลไกทางพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดท้องร่วง
รวมถึงการพัฒนาวิธีการรักษาอาการท้องร่วงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,
การคิดค้นยารักษาโรคท้องร่วงจากสารสกัดธรรมชาติที่มีฤทธิ์จำเพาะในการยับยั้งการทำงานของโปรตีนขนส่งคลอไรด์ในลำไส้
 
ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่งที่ทรงพระราชทานโอกาสแก่ข้าพเจ้า ในการเข้าร่วมงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2557 การได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยในงานประชุมนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูลอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ วิสัยทัศน์ รวมทั้งแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการฟังบรรยายและการสนทนากับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกอย่างเต็มที่ งานประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การร่วมงานวิจัยต่อไปในอนาคต ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานประชุมลินเดามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งถ่ายทอดแรงบัลดาลใจให้แก่เพื่อนนักวิจัยและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสืบไป”
 
 
นางสาวธมลวรรณ สุรเกียรติชานุกูล
 
นางสาวธมลวรรณ สุรเกียรติชานุกูล
ปัจจุบัน: นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
กำลังศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย
University of Virginia (UVA) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และได้รับเลือกเป็นทูตนักเรียนของ UVA Medical Alumni Association
สนใจงานวิจัยทางด้าน: การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์แนวใหม่ (Robotics in Minimally Invasive Surgery) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของแพทย์ (Medical Education and Training) และการวางแผนนโยบายด้านสาธารณสุขและสังคม เช่น การส่งเสริมสวัสดิภาพของคนไข้ (Health Care Management with a Focus on Patient Safety) นอกจากประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยข้างต้น ยังมีความสนใจทางด้านโรคติดต่อและโรคเรื้อรัง อาทิเช่น Hepatitis และ Inflammatory Bowel Diseases
 
ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่ง ทีได้พระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่เมืองลินเดาในปีนี้ ข้าพเจ้ายังจดจำความปลาบปลื้มใจและข้อคิดที่ได้จากการเข้าเฝ้าพระองค์ท่านในปี 2550 ครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงได้เป็นอย่างดี ครั้งนี้ก็เช่นกัน ข้าพเจ้าจะเตรียมความพร้อม ความสามารถล่วงหน้าเพื่อไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความสามารถในฐานะนักเรียนแพทย์ นักวิจัยชาวไทย และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันหาได้ยากยิ่ง มาร่วมบุกเบิกการวิจัยทางแพทยศาสตร์หลากหลายสาขาของประเทศ
เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า การเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา และการคิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ มีรากฐานมาจากทั้งความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของบุคลากร ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะร่วมสร้างและขยายเครือข่ายของแพทย์ นักประดิษฐ์ นักวิจัยชาวไทย เพื่อที่ให้พวกเขามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและร่วมงานกับบุคลากร ที่เป็นตัวแทนองค์กรจากประเทศต่างๆ ที่มาเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชน นักวิจัยรุ่นใหม่มีความเชื่อมั่นที่จะกล้าคิด กล้าค้นคว้า ลงมือทำ และใช้โอกาสที่ได้รับมาพัฒนาประเทศชาติอย่างเต็มความสามารถ
ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนพี่ๆน้องๆ ที่จะร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ บุคลากรที่สวทช. และพี่ๆตัวแทนรุ่นก่อนๆทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ของพวกเรา
 
 
 
นางสาว สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ
 
นางสาว สุธีรา รัตนศิรินทรวุธ
ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขา Biological and Biomedical Sciences
จาก Harvard Medical School, USA
สนใจงานวิจัยทางด้าน: การสร้างสเต็มเซลล์จากการเหนี่ยวนำ (Induced pluripotent stem cells) จากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ ศึกษาคุณสมบัติและวิธีการจำแนกสเต็มเซลล์ที่แท้จริงออกจากเซลล์ที่เหนี่ยวนำไม่สมบูรณ์ (Partial reprogramming) และศึกษายีนส์ที่มีผลให้ประสิทธิภาพการเหนี่ยวนำสูงและให้ได้มาซึ่งสเต็มเซลล์ที่สมบูรณ์ การศึกษาดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานในการสร้างมาตรฐานเดียวกันของกระบวนการเหนี่ยวนำและการตรวจสอบคัดเลือกสเต็มเซลล์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต
 
“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงคัดเลือกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลแห่งเมืองลินเดา สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุด โดยจะเก็บเกี่ยวความรู้จากการเข้ารับฟังการบรรยายจากนักวิจัยแนวหน้าของโลกในสาขาต่างๆ และจะพยายามอย่างเต็มที่ในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และสร้างสัมพันธภาพอันดีเพื่อที่จะหาช่องทางในการร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศเท่าที่โอกาสจะอำนวย ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จะพาไปสู่การสร้างเครือข่ายและโอกาสร่วมงานทางด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยกับนักวิจัยนานาชาติ รวมไปถึงการเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อที่จะนำกลับมาถ่ายทอดให้กับวงการวิทยาศาสตร์ไทยและนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของข้าพเจ้าเองอย่างเหมาะสม  พร้อมทั้งจะนำมาซึ่งแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้มุ่งมั่นกับงานวิจัยยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์แก่สังคมได้ในอนาคต”
 
 
นายแพทย์ภควัต จงสถิตเกียรติ
 
นายแพทย์ภควัต จงสถิตเกียรติ
ปัจจุบัน:
นายแพทย์ สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนใจงานวิจัยทางด้าน:   การควบคุมการแสดงออกของยีน
ในระดับเหนือพันธุกรรม (Epigenetics) ในโรคมะเร็งชนิดต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งสมองชนิด Glioblastoma และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว


“ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานโอกาสในการเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติอันทรงเกียรติที่รวมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ข้าพเจ้าจะใช้โอกาสอันมีค่านี้ตั้งใจศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำเอาสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กลับมาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สถาบัน วงการแพทย์ การสาธารณสุข และวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไป"
 
 
นางสาวอติพร เทอดโยธิน
 
นางสาวอติพร เทอดโยธิน
ปัจจุบัน: กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจงานวิจัยทางด้าน: The Influence of Estrogen and
Environmental Endocrine Disruptor on Thyroid Autoimmunity
“Imagination is more important than knowledge” เป็นคำกล่าวของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ชี้ว่าจินตนาการของเรานั้นสำคัญมากกว่าความรู้ที่เรามีอยู่เสียอีก เพราะความรู้นั้นมีจำกัดเพียงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน แต่จินตนาการนั้นกว้างขวาง ก้าวไกลไปในอนาคต และผลักดันให้เกิดความรู้ใหม่ขึ้นในโลกใบนี้เสมอมา ความรู้เปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่มีความพร้อมที่จะเจริญเติบโต รอเพียงจินตนาการที่เปรียบเสมือนเม็ดฝนที่จะกระตุ้นให้เมล็ดพืชนั้นงอก เติบใหญ่ เป็นต้นไม้ แข็งแกร่ง เปี่ยมประโยชน์ ส่วนจินตนาการนั้นเป็นผลพวงจากแรงบันดาลใจซึ่งเกิดจากการได้พบ ได้เห็นสิ่งใหม่ๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดานั้น ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะขอใช้โอกาสนี้ในการสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ อีกทั้งจะมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังในการทำให้จินตนาการนั้นได้สัมฤทธิผล อันจะก่อประโยชน์ต่อประเทศไทยและมนุษยชาติสืบไป”
 
 
กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (The Lindau Nobel Laureate Meetings)
 
 
 
กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี พ.ศ. 2557 จะจัดการประชุมในสาขาแพทยศาสตร์และสรีรวิทยา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 64 ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 โดยจะมีนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) มานำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษและเสวนากลุ่มย่อย โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในสาขาเคมี จาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับปริญญาตรี กลุ่มระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และกลุ่มระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก
 
          สำนักงานฯ ดำเนินการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย เพื่อนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่ม
1. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
 • มีผลการเรียนอยู่ใน  5% แรกของระดับชั้น
 • มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาขาฟิสิกส์
 • มีประสบการณ์ในการทำวิจัย
 
2. นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
 • มีความเชี่ยวชาญและประสบผลสำเร็จทางงานวิชาการ
 • มีงานวิจัยที่โดดเด่น
 • มีประสบการณ์ในการสอน ช่วยสอน หรือ ถ่ายทอดความรู้
 
3. อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี (จนถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยหลังปริญญาเอก
 • มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • เคยเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ
 
กำหนดการรับสมัคร (ของทุกปี)

รับสมัคร
บัดนี้ – 30 มิถุนายน
สัมภาษณ์และคัดเลือกเบื้องต้น
กรกฎาคม – สิงหาคม
นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นสุดท้าย
กันยายน – ตุลาคม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ธันวาคม
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มิถุนายน – กรกฎาคม
 
หมายเหตุ: สาขาที่เปิดรับสมัครโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาในแต่ละปี โปรดดูจากเวบไซต์ของโครงการฯ
 
 
สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
 • ได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจำนวนมากที่มานำเสนอผลงานในการประชุม
 • ได้เรียนรู้ รับข้อคิดและคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลก เกิดการสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมประชุม
 • ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอดและจุดประกายให้กับบุคคลในสังคม เช่น เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และนักวิจัย
 • ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าวีซ่า และค่าเบี้ยเลี้ยง
 
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการฯ
 
          หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ฉบับ และ CD จำนวน 5 ชุด
 
 
สามารถค้นหารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nstda.or.th/lindau
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่      
      
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02 259 7100 ต่อ 77206, 77224
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
       

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป