1. คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ สวทช. [ดาวน์โหลด]
 2. แบบตรวจสอบกิจกรรม/งานวิจัย เข้าข่ายการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง [ดาวน์โหลด]
 3. คู่มือการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
  1. คู่มือการทำงาน Department Manual (DM) [ดาวน์โหลด]
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual (PM) [ดาวน์โหลด]
 4. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558 [ดาวน์โหลด]
 5. แผนผังกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการการขอใช้สัตว์ [ดาวน์โหลด]
 6. แบบข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์
  • แบบขอรับรองการทำวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
   1. กลุ่มสัตว์ทดลอง [ดาวน์โหลด pdf|doc]
   2. กลุ่มสัตว์น้ำ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
   3. กลุ่มสัตว์เกษตรและสัตว์ธรรมชาติ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
   4. กลุ่มแมลงและแมง [ดาวน์โหลด pdf|doc]
  • แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
  • แบบแจ้งการจ้างดำเนินการในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
 7. รายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกๆ 6 เดือน โดยหัวหน้าโครงการ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
 8. รายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด]
 9. แผนผังการติดตามรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ [ดาวน์โหลด]
 10. รายงานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
 11. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีผลกระทบต่อสัตว์ [ดาวน์โหลด pdf|doc]
 12. รายการเอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อการยื่นขอรับรองโครงการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากคณะกรรมการ NSTDA-IACUC [ดาวน์โหลด]

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป