alt

 • กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาเคมี

ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ อาคาร สวทช. โยธี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

 • กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 สาขาฟิสิกส์

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคาร สวทช. โยธี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

 • กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 20 สาขาชีววิทยา-เกษตร 

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

 • กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ ขั้นพื้นฐาน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ

รุ่นที่ 15 : ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2560 และ รุ่นที่ 16 : ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

 • กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ฯ

ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จัดโดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช.

 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 2560 

 • ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนสำหรับเยาวชน A DAY IN SCIENCE ตอน เขื่อน (DAM) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สวทช. 

รอบที่ 1 ในวันที่ 19 เม.ย. 2560, รอบที่ 2 ในวันที่ 24 เม.ย. 2560, รอบที่ 3 ในวันที่ 28 เม.ย. 2560

 • กิจกรรม The 3rd International STEM Education for Teachers : Inspired by Fun hands - on with Science, Technology, Engineering and Mathematics 

ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 • กิจกรรม The 4th International STEAM Camp Inspired by Fun hands-on with Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics

ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เรื่องฟิสิกส์อนุภาค สำหรับผู้แทนประเทศไทย โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและเซิร์น ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

 

 เปิดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครกิจกรรมค่าย STEAM Summer Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ทาง www.nstda.or.th/sciencecamp/

 • โครงการ STEM Workforce หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสาหรับภาคอุตสาหกรรม 

จะเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรอบที่สอง ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560 โดยรับสมัครนิสิต/นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และมีความสนใจทาโครงงานวิจัย/งานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี (หมวดเดียว ปริญญาโทเดือนละ 10,000 บาท ปริญญาเอกเดือนละ 12,000 บาท) ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่ http://www.nstda.or.th/stemworkforce

 • โครงการสร้างปัญญาวิทย์ผลิตนักเทคโน หรือ โครงการ YSTP (Young Scientist and Technologist Program) 

เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของโครงการ ให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย(ในปีการศึกษา 2560) อาจารย์ และนักวิจัย สวทช. ที่สนใจสมัครขอรับทุนได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลและหาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยสาหรับปริญญานิพนธ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวสำหรับการส่งใบสมัครขอรับทุนในช่วงเปิดรับสมัคร(ในเดือนพฤษภาคม 2560) 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปที่ www.nstda.or.th/ystp

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป