alt

alt

Haydale Technologies Thailand ศูนย์วิจัยกราฟีนแห่งแรกในเอเชีย

ร่วมมือวิจัยกับศูนย์ TOPIC เนคเทค สวทช. มุ่งวิจัยต่อยอดวัสดุกราฟีน

พร้อมนำประเทศไทยสู่ THAILAND 4.0

29 มีนาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 หรือ NAC2017 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) และบริษัท เฮเดล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโสศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ศูนย์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. กล่าวว่า กราฟีนเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่ทั่วโลกเชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีวัสดุที่เป็น emerging technology ที่เปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรมในอนาคต ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ หรือ Thailand Organic and Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) หน่วยงานในสังกัด เนคเทค-สวทช.ได้ทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกราฟีนตั้งแต่เทคโนโลยีการสังเคราะห์ การผลิตเชิงปริมาณ และการนำกราฟีนไปใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสังเคราะห์กราฟีนด้วยการลอกด้วยเคมีไฟฟ้าให้แก่บริษัท Innophene ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นบริษัท startup (ในภายหลัง Haydale ได้ร่วมลงทุนใน Innophene ) TOPIC ได้ผลักดันให้เกิดงานวิจัยเกี่ยวกับหมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีนเป็นรายแรกของโลกที่นำไปใช้ในกระบวนการ Printed Electronics หรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ TOPIC ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกราฟีนให้ภาคเอกชนทำงานแบบเครือข่ายระหว่างภาครัฐ และเอกชน มีห้องปฏิบัติการ และบริการทางเทคนิค เพื่อบริการแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยหมึกอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมึกนำไฟฟ้า และ TOPIC เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Organic Electronics Association หรือ OE-A ซึ่งเป็นสมาคมด้านอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ระดับโลกเพื่อสร้างเครือข่ายกับกลุ่มสมาชิกของ OE-A ที่มีอยู่ทั่วโลก ทำให้ไทยมีฐานข้อมูล และเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยที่กว้างมากขึ้น

Haydale Graphene Industries เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอังกฤษที่มีมูลค่าตลาด 30 ล้านยูโร มีความเชี่ยวชาญด้านกราฟีนมาแต่เริ่มแรกและต่อยอดไปยังวัสดุนาโนอื่นๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชีย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีวัสดุกราฟีน จึงจัดตั้งศูนย์วิจัยกราฟีน Haydale Technologies (Thailand)  ขึ้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย การมีศูนย์ HTT ในประเทศไทย ทำให้นักวิจัยไทยจะได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้นในอนาคต และจะเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5198-20170329-haydale

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป