alt

alt

สวทช. จับมือ นาฟรี (NAFRI) สถาบันวิจัยจาก สปป.ลาว

ร่วมวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้-เทคโนโลยีด้านเกษตร

29 มีนาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 หรือ NAC2017 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สถาบันวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Dr. Bounthong BOUAHOM (ดร.บุญถอง บัวหอม) ผู้อำนวยการสถาบันการวิจัยการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ (NAFRI) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/5195-20170329-nafri

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป