alt

 • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี และ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง
 • กิจกรรค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 
 • การจัดแสดงนิทรรศการ โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) โครงการนักศึกษา ภาคฤดูร้อนเดซี โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ในงานการประชุม วิชาการประจาปี สวทช. ครั้งที่ 13 (NAC 2017) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี 
 • เปิดรับสมัครทุน คปก. - สวทช. โดยนักวิจัยสามารถส่งรายชื่อ นศ. ที่จะเข้าร่วมขอรับทุนได้ที่ผู้ประสานงานศูนย์ที่ดูแลบริหารจัดการทุนการศึกษาในแต่ละศูนย์แห่งชาติ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง 
 • เปิดรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2560 จัดโดยฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และ เทคโนโลยีชีวภาพพืช ศช. สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเสาวนีย์ โสภณนันทวัฒน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 529 7100 ต่อ 77220 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22486-dna
 • ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม A DAY IN SCIENCE ประจำเดือนเมษายน จำนวน 4 รอบ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวสุ ทัพพะรังสี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 02 529 7100 ต่อ 77245 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ติดตามการรับสมัครได้จาก facebook : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home) 

หลักสูตร IT Audit Workshop for Non-IT Auditor

สถาบันวิทยาการ สวทช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่อเนื่องจาก IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้ตรวจ สอบภายในผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของหน่วยงานได้จริง ทั้ง การตรวจสอบระบบสารสนเทศและการตรวจ สอบทางกายภาพ (Software Application และ  Data Center) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในการอบรมหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึง

 • แนวทางการบริหารจัดการ และการวางแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 • Check List เทคนิคการตรวจสอบ Software Application บนระบบ SAP และ Data Center ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ISO/IEC 27001:2013
 • ฝึกปฎิบัติการเขียนและจัด ทำรายงานผลการตรวจสอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass ของสถาบันวิทยาการ สวทช.
 • บุคลากรด้านไอซีทีที่มีความ สนใจในกระบวนการตรวจสอบภายใน
 • บุคคลสาขาอาชีพอื่นที่มีพื้น ฐานความรู้ด้านไอซีที และมีความสนใจในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าลงทะเบียน 23,540 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560
สถานที่อบรม
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่
Call Center: โทร 0 2644 8150 ต่อ 81892 คุณศศิธร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Website:  www.nstdaacademy.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy/itaudit หรือ www.nstdaacademy/itaworkshop

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป