alt

alt

สวทช. จัดกิจกรรม "วิทย์ในวัด" สำหรับครูและสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาศาสตร์ในวัด" สำหรับครูและสามเณรนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจากภาคเหนือ ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 29 โรงเรียน เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี (ว.วชิรเมธี) กล่าวเปิดการอบรม "วิทยาศาสตร์ในวัด" ครั้งนี้ว่าถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้สามเณรศึกษาพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้ง เพราะพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ในทุกกระบวนการ โดยเริ่มต้นจากการฝึกสังเกต การตั้งคำถามหรือสมมติฐาน การหาคำตอบด้วยเหตุและผล จนสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งกระบวนการแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นจากหลักคิดทางวิทยาศาสตร์เช่นกัน และเป้าหมายสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์คือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นำไปสู่การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น 

อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญจากไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบ active learning ที่สามเณรจะได้รับความรู้จากสภาพแวดล้อมในวัด โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงจาก สวทช. นำกิจกรรมที่สามารถซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดการอบรม นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถเป็นวิทยากรแกนนำการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในวัดที่โรงเรียนของตนเองได้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. ในฐานะผู้เขียนหนังสือ "วิทยาศาสตร์ในวัด" กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดเป็นเหตุและเป็นผล มีกระบวนการค้นหาความจริงในธรรมชาติอย่างมีหลักการ ในขณะที่ธรรมะช่วยหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนดี หลุดพ้นจากความชั่ว ซึ่งการนำครู พระอาจารย์และสามเณรมาอบรมก็เปรียบเสมือนเป็นธรรมะทูตทางวิทยาศาสตร์ที่นำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป โดยได้ดึงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือมาสร้างเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบสนุกและเข้าใจง่าย จำนวน 5 กิจกรรม เช่น 

- "ฟังเสียงระฆังในวัด" กับกิจกรรมการเรียนรู้คลื่นเสียงและแหล่งกำเนิดเสียง 

- "ต้นโพธิ์...ต้นไม้ยอดฮิตของวัด" กับกิจกรรมการลอกลายใบไม้

- "จิตกรรมบนผนังอุโบสถ" กับกิจกรรมการวาดภาพศิลปะจากลิ่มนม

- "เก็บบัวไหว้พระ" กับกิจกรรมการเคลือบพื้นผิวด้วยวัสดุต่างๆ

และ "ทำไมอุโบสถถึงเย็น" กับกิจกรรมการเรียนรู้แหล่งกำเนิดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  

ส่วนกิจกรรมปิดท้ายในยามค่ำคืน ได้รับเกียรติจาก รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) บรรยายความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ในหัวข้อ "ดาราศาสตร์กับปฏิทิน" พร้อมนำสามเณรและครูร่วมกิจกรรมดูดาวกับทีม สดร. ที่แนะนำถึงวิธีการสังเกตกลุ่มดาวต่างๆ ด้วยตาเปล่า และศึกษาวิธีการดูดาวผ่านกล้องดูดาวด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป