alt

alt

สวทช. โดย STKS และ ม.เกษตรศาสตร์

โดย สำนักหอสมุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการสารสนเทศและองค์ความรู้” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๕ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นพันธมิตรการจัดการและบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13603-20201027-stks-ku

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป