alt

alt

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดกิจกรรม

Easy Startup ฉบับขนมหวาน

ดึงนวัตกรรมไทย ปั้นผู้ประกอบการสายขนม สู่เมนูสร้างอาชีพ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ SMS Corporation CO.,Ltd. จัดสัมมนาในหัวข้อ “Easy Startup ฉบับขนมหวาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขนม ทั้งทางด้านของวัตถุดิบหลักได้แก่ แป้งรวมถึงด้านการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธาน โดยภายในงานมีภาคเอกชน ผู้ประกอบการ startup  และหน่วยงานที่เป็นสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้าร่วมกว่า ๗๐ ราย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13575-20200926_easy-startup

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป