alt

สวทช. ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำโครงการ

“การขยายผลการใช้ประโยชน์หน้ากากอนามัย Safie Plus เพื่อบุคลากรทางการแพทย์"

หน้ากากอนามัย Safie Plus ผลงานวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช.

  • เทคโนโลยี

- แผ่นชั้นกรองที่เคลือบคอมพอสิทของไฮดรอกซี่อาปาไทต(HA) และไททาเนียมไซด์ (Ti) สามารถป้องกันฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM2.5 และป้องกันสารพิษ เช่น คาร์บอนมอนออกไซด์ สามารถฆ่าเชื้อโรค ย่อยสลายสารหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ (ไวรัสแบคทีเรีย) เมื่ออยู่ภายใต้แสง UV

  • มาตรฐานการรับรอง

- ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง PM2.5 ระดับ 99% โดย TUV SUD สิงค์โปร์

- ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัส H1N1 (Influenza A Virus) โดย ม.มหิดล

- ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองไวรัส (Viral filtration efficiency: VFE) ระดับ 99% โดย Nelson Laboratory สหรัฐอเมริกา

  • ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์ ชื่อบัญชี "เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 080-0-13324-1 หรือเช็คสั่งจ่าย "เงินบริจาคกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563

กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/13146-covid19-donation-for-medical-mask-safie-plus

สอบถามติดต่อ: คุณสรารี ชาญอุไร โทร. 02 564 7000 ต่อ 71818, 086 789 8223 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ITAP สวทช. เปิดโครงการ Fast Track ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในสถานการณ์ Covid-19 หนุน  ผู้ประกอบการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เปิด “โครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19)" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาใสมบูรณ์โดยเร็ว โดยครอบคลุมก“รสนับสนุนในส่วนการทดสอบซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงานวิจัยว่าสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาให้กับประเทศได้ทันสถานการณ์ ปลอดภัยในการใช้งานและมีประสิทธิภาพ และเป็นฐานรากของงานวิจัยด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะยาวต่อไป โดย ไอแทป สวทช. จะสนับสนุนงบประมาณสูงสุดถึง 70% แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการ

https://www.nstda.or.th/th/news/13152


โครงการยกระดับทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 
 

ขอเชิญชวนบุคลากรไอทีใน 8 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย 1) IT Programmer 2) Network Engineer 3) IOT Maker 4) Data Scientist 5) Computer Engineer 6) Engineer/IT Technician 7) Web Design/Developer และ 8) Cyber Security Analyst ใช้เวลาในช่วงนี้กับหลักสูตรออนไลน์การอบรมเชิงปฏิบัติการสดผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom/ Microsoft Teams/ Google Classroom), การฝึกภาคปฏิบัติ โดยการ Remote เข้ามาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ตลอดจนการทบทวนบทเรียนด้วย VDO Clip หลังจบบทเรียน ฯลฯ 

https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/in-house-training/depa-eec2020-1

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป