alt

alt

สวทช. จับมือ มธ. และกรมการแพทย์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

โชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ

30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการแพทย์ โดย สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เป็นผู้ร่วมลงนาม

เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ และเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “International Conference on Innovation for Aging Society” ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 เพื่อต่อยอดการวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย รวมถึงให้ความรู้ นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป