alt

สวทช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน CERN DESY และ GSI ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา และครูวิทยาศาสตร์ไทย เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน CERN DESY และ GSI ในต่างประเทศ ดังนี้ 

โครงการนักศึกษาและครูสอนวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
CERN 

- นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2563 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส 

- ครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2563 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน DESY 

- เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูรก์ หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน GSI 

- เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 ณ สถาบันวิจัยไอออนหนัก Helmholtz เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดังนั้น สวทช. จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และครูสอนวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ประจำปี 2563
การรับสมัครกิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูร้อน CERN DESY และ GSI 
โปสเตอร์ รายละเอียด และระบบรับสมัครที่ http://www.nstda.or.th/desy ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2562 


กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.ชลบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้ Coding ด้วยสถานการณ์ PM 2.5” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน วทน. ให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมค่ายเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาประทีป สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน”
11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรม “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
21 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป