alt

alt

สวทช. และหน่วยงานใต้ อว. ร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 16

ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน หนุนพัฒนาบุคลากรด้าน วทน. และผปก.

20 กันยายน 2562 - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเชิญจาก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Center หรือ CATTC) และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Science and Technology Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region) เข้าร่วมงาน “The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation” ภายใต้งานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 (The 16th China-ASEAN Expo) ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) รวมทั้งผู้ประกอบการจากประเทศไทยมากกว่า 20 ราย

ภายในงานดังกล่าว ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.ได้รับเชิญให้ปาฐกถาพิเศษในช่วง ASEAN Plus Three Young Scientist Innovation Forum หัวข้อ “A Role of NSTDA in People Development and People to People Cooperation on S&T between Thailand and China” ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึง แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ภายใต้บริบทและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง สวทช. ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดช่วงอายุ เช่น โครงการ KidBright และ FabLab มุ่งส่งเสริมเยาวชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งานง่าย และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แก่เยาวชนไทย รวมทั้งยังกล่าวถึงกลไกการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ผ่านโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ซึ่ง สวทช. เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงฯ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและจีนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างไทยและจีน การจัดฝึกอบรมระยะสั้น และการจัดกิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยและจีน ตามความต้องการของนักวิจัยและผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12776-the-16th-china-asean-expo

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป