alt

alt

ศูนย์ A-MED สวทช. ติวเข้มเยาวชน พสวท. เรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับฟัน

เสริมความเป็นนวัตกรให้เยาวชน

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : เยาวชน พสวท. (โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กว่า 80 คนที่ร่วมเข้า “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ (ACM) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อรับการติวเข้มจากพี่ ๆ ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ หรือ A-MED ของ สวทช. ที่ได้ออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับบริการทางทันตกรรมด้วยการเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ระบบฟันผ่านกลไกงานวิจัยต่าง ๆ ของศูนย์ A-MED และเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ปลุกความเป็นนวัตกร (Innovator) ให้แก่เยาวชน ซึ่งผลงานอาจจะสามารถต่อยอดจริง พัฒนาเป็นนวัตกรรม (Innovation) ในอนาคตได้ 

ดร.สิรสา ยอดมงคล นักวิจัยทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” โดยทีมวิจัยได้นำเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในงานด้านทันตกรรมมาเสริมความรู้ให้น้อง ๆ โดยเริ่มต้นจากการบรรยายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม เช่น การเอกซเรย์ อินทราออรัลสแกนเนอร์ และตัวอย่างการใช้งานต่าง ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12755-20190916-amed

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป