alt

alt

สวทช. อว. จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019

พร้อมตั้ง World Business Angle Forum แหล่งเงินทุนหนุนการวิจัยและนวัตกรรม

28 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2019 (ASEAN Science Park Management Conference 2019) ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 9 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เขตนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานกว่า 100 คน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นเครือข่ายรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการให้บริการต่อไป โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้ง World Business Angle Forum สาขาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งสาขาในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกลไกสำคัญด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการช่วยผลักดันงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.nstda.or.th/th/news/12733-20190828asean

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป