alt

alt

เอ็มเทค สวทช. ร่วม พพ. จัดสรุปผลการศึกษาใช้ไบโอดีเซลให้สูงขึ้นในภาคขนส่ง

9 กรกฎาคม 62 ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ - นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และวิทยากร พร้อมทีมวิจัย เปิดงานสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อนำเสนอผลสรุปในการทดสอบและศึกษาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมรับฟัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.nstda.or.th/th/news/12653-20190709-b10

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป