alt

alt

ผลงานวิจัย สวทช. คว้ารางวัลระดับนานาชาติในงาน

“The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติครั้งที่ 47 ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 10-14  เมษายน 2562 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน และในครั้งนี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำนวน 102 ผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับหลายรางวัลด้วยกัน คือ

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. คว้า 3 รางวัล ได้แก่

รางวัล Special Prize จาก China Delegation และ รางวัลเหรียญเงิน ในสาขา Protection of environment-energy  จากผลงาน “ ULA-Asphalt Latex : Ultra Low Ammonia Natural Rubber Latex for Mixing with Asphalt Cement in Road Construction”

รางวัลเหรียญทองแดง ในสาขา Agriculture-Horticulture-Gardening จากผลงาน “BeThEPS: New Alternative Preservative for Extending Shelf Life of Fresh Natural Rubber Latex for Rubber Sheet Production”

ทีมวิจัยประกอบด้วย นายสุริยกมล มณฑา นางฉวีวรรณ คงแก้ว นางสาวปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล นายภิพัฒชา รักดี นางสาวนันทินา มูลประสิทธิ์ และนายสุรพิชญ ลอยกุลนันท์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mtec.or.th/research-award/29045/

ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. คว้า 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “KidBright : บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” โดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด ดร.อภิชาติ อินทรพานิช และคุณพีรนันท์ กาญจนศรีสุนทร

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “MuTherm : มิวเทอร์มระบบคัดกรองผู้ป่วยมีไข้แบบหลายคนโดยไม่สัมผัส” โดย คุณอาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว และทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/47th-inventions-geneva.html

ทีมวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. คว้า 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และ รางวัล Special Award  จากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จากผลงาน “สารเคลือบดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟีน-ซิลิกา สำหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบราง”  (Nano graphene-silica heat absorber for parabolic through solar concentrator) โดย ดร.พิศิษฐ์  คำหน่อแก้ว ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นายคฑาวุธ โลหะเวช และนางสาวทิพวรรณ สดใส นักวิจัยกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมินเพื่อติดตามเบาหวาน” โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และคณะ กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.nanotec.or.th/th/?p=11644

ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. คว้า 1 รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษาจอประสาทตา (Head Positioning tracking Device for gas filled eye) ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดมุมศีรษะสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วยวิธีฉีดแก๊สเข้าลูกตา เพื่อใช้วัดมุมศีรษะเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลที่วัดมาเปรียบเทียบกับผลการรักษา และดูความร่วมมือของผู้ป่วย ผลงานวิจัยโดย ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP)

ทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-use Technology Center: NSD) สวทช. คว้า 1 รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน "จมูกอิเล็กทรอนิกส์และการเฝ้าระวังกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัยด้วยปัญญาประดิษฐ์" โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ หัวหน้าทีม และคณะนักวิจัยจากฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

จมูกอิเล็กทรอนิกส์และการเฝ้าระวังกลิ่นอันตรายในที่พักอาศัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ TRL ระดับ 7 ซึ่งใช้เป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานในบ้านที่มีขนาดเล็ก แสดงผลแบบฐานเวลาจริงคลอบคลุมระยะการทำงานได้ 5-15 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมในบ้าน ทำงานบนพื้นฐาน Machine Learning ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) อื่นๆ ได้ ทำงานด้วยการคัดแยกกลิ่นอันตรายด้วย neural networks and deep learning สามารถสอนตัวอุปกรณ์ให้จดจำกลิ่นเพิ่มเติมได้โดยผู้ใช้งาน ตัวอุปกรณ์มีการออกแบบและพัฒนาโดยใช้แก๊สเซ็นเซอร์ 9 ชนิดที่ถูกคัดเลือกแล้วว่าสามารถตรวจวัดกลิ่นที่เกิดขึ้นเป็นประจำในที่พักอาศัยและสามารถระบุระดับความอันตรายที่เกิดจากกลิ่นในที่พักอาศัยได้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป