alt

alt

รวมพลังมหาวิทยาลัยสร้างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมเยาวชนรักวิทยาศาสตร์

สวทช. สสวท. และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 21 สถาบัน ผนึกกำลังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าทายเด็กรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทัศนคติให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในอนาคต เมื่อวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการถ่ายทอดต้นแบบจากห้องปฏิบัติการทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ดูแลแนะนำระหว่างการทำกิจกรรม 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12451-20190320

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป