alt

alt

สวทช. ขยายผลงานวิจัย ถ่ายทอดแก่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ร.ร.ตชด.ภ.3 เขตภาคเหนือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ ใช้ภายในศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนชนบท และถิ่นทุรกันดาร ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของ สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จำนวน 5 หมวดความรู้ 10 หลักสูตร เพื่อเป็นการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การจัดการปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการนา การผลิตอาหารโปรตีน ปศุสัตว์/อาหารสัตว์ พลังงานในชุมชน และการจัดการของเสียทางการเกษตรหรือชุมชน รวมถึงยังมีโครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในถิ่นทุรกันดารเพื่อการเกษตร เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12442

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป