alt

alt

สวทช. เปิดห้องแล็บรับนักเรียน ม.ปลายกว่า 90 คน ฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน ปี’62

11 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2562” ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 87 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นบรรยากาศการทำงานวิจัย ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12433-20190311-nstda

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป