alt

alt

เอ็มเทค สวทช. มอบน้ำมัน บี10 ให้กรมอู่ทหารเรือนำร่องใช้ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบน้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ให้กับกรมอู่ทหารเรือ เพื่อนำร่องใช้น้ำมัน บี10 ในยานพาหนะของข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดกรมพัฒนาการช่างและอู่ทหารเรือธนบุรี โดยจะติดตามการใช้งานยานพาหนะร่วมกับเอ็มเทค เพื่อทำการประเมินการใช้ บี10 จากไบโอดีเซลที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพแล้วในภาคสนาม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นทางเลือก หนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป